جامعه جوان ایرانی بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به تقویت و اشاعه فرهنگ و ارتقا روحیه کارآفرینی است. از این رو آموزش و شبکه سازی و استفاده از تجربه کارآفرینان از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است.