باشگاه مهارت آموزی گام دوم در راستای ساختن ایرانی قوی تاسیس شده و با رسالت آموزش مهارتهای جدید به جوانان و نوجوانان و با شعار باید قوی شویم فعالیت خواهد کرد.