باشگاه مهارت آموزی گام دوم یکی از زیرمجموعه های مجمع انصار الحسین (ع) نیشابور است. باشگاه گام دوم در سال 1399 و با هدف اشاعه فرهنگ یادگیری و مهارت آموزی در حوزه های جدید و بویژه مهارتهای نرم و فعالیت های مرتبط با فضای مجازی، راه اندازی کسب و کار و استارتاپ ها در راستای ساختن ایرانی قوی آغاز به کار کرد.